ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ 2012)


ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
2007 – 2013

 

G.A. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
 
  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


    Ο Εναλλακτικός Τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι: ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο Θαλάσσιος Τουρισμός, ο Τουρισμός Υπαίθρου, ο Γαστρονομικός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας, ο Συνεδριακός τουρισμός, κ.ά.
    ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
    Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία) που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην πράξη, επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 15.000 € έως 400.000 € . Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων, αμοιβές συμβούλων, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας και άλλες δαπάνες.

 

Με εκτίμηση


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ G.A. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ