ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ 2014) 

G.A. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


  Στα πλαίσια δράσης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ο τουρισμός αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια αναγέννησης της
  Ελληνικής οικονομίας με ισχυρές διατομεακές συνέργειες (ειδικότερα δε με έμφαση σε
  καινοτομικές παρεμβάσεις στα συμπλέγματα «τουρισμού – πολιτισμού, τουρισμού
  αγροδιατροφής και τουρισμού – περιβάλλοντος) και συγκεκριμένες πολλαπλασιαστικές
  επιδόσεις σε περιφερειακή κλίμακα, ιδιαίτερα στην απασχόληση. Κατέχει εξέχουσα θέση
  ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, επιτυγχάνοντας την κινητοποίηση όλων των
  παραγωγικών δυνάμεων και διατρέχει οριζόντια τους περισσότερους κλάδους όπως
  ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές αλλά και κλάδους όπως το λιανεμπόριο. Αποτελεί τη
  δραστηριότητα από την οποία είναι δυνατό να προέλθει η μεγαλύτερη αύξηση της
  ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στη χώρα με τη βελτίωση της
  ανταγωνιστικότητάς του, μέσω της επέκτασης σε νέες αγορές και εμπλουτισμό του
  προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, της ανάπτυξης ποιοτικών και προσβάσιμων
  υποδομών, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας , της βελτίωσης των
  παρεχόμενων υπηρεσιών, της αναβάθμισης των γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου
  δυναμικού και της επίλυσης των προβλημάτων κορεσμού της φέρουσας ικανότητας.
  Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εμπερικλείουν την περιφερειακή διάσταση με στόχο την ανάδειξη του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος σε ένα σύνολο εμπειριών και ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
  Το πλούσιο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, το ιδιαίτερο αγροδιατροφικό προϊόν
  (γαστρονομία) και η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλουν στον εμπλουτισμό και την
  αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
  Εναλλακτικός Τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι: ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο Θαλάσσιος Τουρισμός, ο Τουρισμός Υπαίθρου, ο Γαστρονομικός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας, ο Συνεδριακός τουρισμός, κ.ά.
  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
  Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία) που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην πράξη, επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 15.000 € έως 400.000 € . Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων, αμοιβές συμβούλων, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας και άλλες δαπάνες.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ G.A. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ